مالیات حقوق

ساخت وبلاگ

امکانات وب

چکیده : کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد، مالیات حقوق متعلق کارگر را با توجه به ضریب جدول ما... با عنوان : مالیات حقوق بخوانید :

کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد، مالیات حقوق متعلق کارگر را با توجه به ضریب جدول مالیاتی، پس از کسر معافیتهای قانونی، محاسبه نموده و از حقوق کارگر کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. بنابراین مالیات متعلقه کارگر نیز یکی از کسورات حقوق و دستمزد محسوب می‌گردد.

چرخه و مراحل انجام هزینه و حسابداری حقوق و دستمزد به شرح ذیل می‌باشد:

واحد حضور و غیاب اطلاعات ورود و خروج پرسنل را به واحد حسابداری ارسال می نماید.

واحد حسابداری با توجه به اطلاعات دریافتی از ورود و خروج و اطلاعاتی که قبلاً از کارگزینی در ارتباط با حقوق پایه و سایر موارد دریافت نموده است؛ محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد را با توجه به قوانین انجام می‌دهد.

اقدام به تهیه و تکمیل لیست حقوق و دستمزد می‌گردد.

با رعایت موارد زیر سند حسابداری حقوق و دستمزد صادر می گردد:

الف) برابر کل حقوق و مزایا حساب کنترل هزینه دستمزد بدهکار می‌گردد.

ب) بابت کسورات (حق بیمه اجتماعی، مالیات، وام، ذخیره ایام مرخصی ..) حسابهای مربوطه بستانکار می‌گردد.

ج) مابه التفاوت کل هزینه حقوق و دستمزد و کسورات مذکور خالص حقوق پرداختنی است که به این حساب منظور خواهد شد.

د) هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما و بیمه بیکاری به بدهکار حساب بیمه بیکاری منظور و از طرفی حساب حق بیمه پرداختنی بستانکار می‌شود.

حساب هزینه بیمه اجتماعی 

حساب هزینه بیمه بیکاری   

ه) تسهیم هزینه حقوق و دستمزد: در مؤسسات تولیدی، تعیین بهای تمام شده اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، برای این منظور هزینه های حقوق و دستمزد تفکیک می‌گردند و دستمزد مستقیم تولید به حساب کالای در جریان ساخت و هزینه های دستمزد غیرمستقیم، فوق‌العاده اضافه کاری و نوبت کاری، هزینۀ دستمزد ایام مرخصی و حق بیمه سهم کارفرما، حق بیمه بیکاری و … به حساب کنترل سربار ساخت و کنترل سربار توزیع و فروش سایر سربار حسب مورد منظور می‌گردد.

یعنی در واقع ثبت زیر صورت می پذیرد:

در زمان پرداخت حقوق ثبتهای زیر در دفاتر انجام خواهد پذیرفت:

حساب حقوق و دستمزد پرداختنی

حساب صندوق/ بانک

بابت واریز حق بیمه اجتماعی به حساب سازمان تأمین اجتماعی

و در زمان پرداخت مالیات به حساب وزارت اقتصاد و دارایی ثبت زیر انجام می پذیرد:

حساب مالیات پرداختنی

حساب صندوق / بانک      

بابت واریز مالیات حقوق به حساب دارایی

مالیات حقوق,...
نویسنده : مالیات حقوق بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت: 7:40